O projekcie

Wartość projektu: 1 999 718,65 zł.

Projekt „Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 144 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych i ICT niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z predyspozycjami uczestników oraz zapotrzebowaniem na świętokrzyskim rynku pracy i Inteligentnymi Specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, jak również opracowanie IPD, przeprowadzenie pośrednictwa pracy i organizacja staży (dla części Uczestników Projektu) w konsekwencji natomiast podjęcie zatrudnienia.  

Projekt skierowany jest do 144 osób (82 K 62 M) powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Grupę docelową stanowią:

 • kobiety
 • osoby po 50 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niskimi kwalifikacjami
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki    

W ramach projektu oferujemy:

1.

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Zadaniem tym zostanie objęte 144 osoby. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 4 godziny zegarowe wsparcia z doradcą zawodowym.
Celem IPD jest rozpoznanie sytuacji społeczno - zawodowej uczestnika projektu i identyfikacja jego potrzeb poprzez dostarczenie wiedzy o jego szansach na rynku pracy. IPD to między innymi diagnoza umiejętności, potrzeb i problemów zawodowych w tym potrzeb szkoleniowych, predyspozycji osobowościowych oraz ustalenie ścieżki udziału w projekcie.  

2.

KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W ZAKRESIE WYBORU ZAWODU ZGODNEGO Z KWALIFIKACJAMI WSPIERANEJ OSOBY

Pośrednictwem pracy objęci zostaną wszyscy uczestnicy projektu, tj. 144 osoby. Celem pośrednictwa pracy jest pozyskanie ofert pracy, najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy oraz skojarzenie uczestnika projektu z odpowiednim pracodawcą.   

3.

KURS OPERATOR MASZYN CNC

Kurs OPERATOR MASZYN CNC zostanie przeprowadzony dla 32 osób (2 K, 30 M). Całkowity czas trwania kursu to 160 godzin lekcyjnych (20 dni), w tym 40 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. ogólną wiedzę o obróbce i skrawaniu, wykorzystywanych urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości, ćwiczenia związane między innymi z programowym przygotowaniem materiałów, doborem parametrów, ćwiczenia z samego wykonywania obróbek. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje certyfikat i uprawnienia do zawodu potwierdzające nabycie kwalifikacji.

Każdy uczestnik kursu Operator maszyn CNC weźmie udział w tematycznie związanym kursie ECDL CAD. Całkowity czas trwania kursu to 40 godzin lekcyjnych (5 dni), w tym zajęcia teoretyczno –praktyczne. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. aplikacje rysunki 2D, tworzenie obiektów, wymiarowanie. Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji ECDL CAD, a po jego zdaniu, każdy uczestnik otrzyma certyfikat.  

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną 

4.

      KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135)

Harmonogram szkolenia do pobrania >>

Kurs SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135) zostanie przeprowadzony dla 32 osób (2 K, 30 M). Całkowity czas trwania kursu to 153 godziny lekcyjne (19 dni) w tym 33 godziny zajęć teoretycznych, 120 godzin zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. ogólną wiedzę o spawalnictwie, urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości, ćwiczenia dotyczą przygotowania materiałów, doboru parametrów, wykonywania złączy. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje i uprawnienia.

Każdy uczestnik kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) weźmie udział w tematycznie związanym kursie ECDL PROFILE - 3 MODUŁY. Całkowity czas trwania kursu to 72 godziny (9 dni), w tym zajęcia teoretyczno - praktyczne. Dla uczestników kursu spawanie metodą MAG będą to moduły o tematyce:

 • B1 (Podstawy pracy z komputerem)
 • B4 (Arkusze kalkulacyjne)
 • S7 (Współpraca on - line) 

Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin ECDL z 3 modułów potwierdzający uzyskane kwalifikacje. Każdy uczestnik kursu po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną 

5.

      KURS KOSMETYCZKA W BRANŻY TURYSTKI ZDROWOTNEJ ORAZ PROZDROWOTNEJ

Kurs KOSMETYCZKA W BRANŻY TURYSTKI ZDROWOTNEJ I PROZDROWOTNEJ zostanie przeprowadzony dla 48 osób (48 K). Całkowity czas trwania kursu to 120 godzin lekcyjnych (15 dni), w tym 40 godzin zajęć teoretycznych, 80 godzin zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zabiegi z kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej twarzy i ciała, Medical Spa-działalność kosmetyczna w uzdrowisku. Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin zewnętrzny. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje w zakresie zawodu kosmetyczki.

Każdy uczestnik kursu kosmetyczka w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej weźmie udział w tematycznie związanym kursie ECDL PROFILE - 3 MODUŁY. Całkowity czas trwania kursu to 72 godziny lekcyjne (9 dni), w tym zajęcia teoretyczno - praktyczne. Dla uczestników kursu Kosmetyczka będą to moduły o tematyce:

 • B1 (Podstawy pracy z komputerem)
 • B2 (Podstawy pracy w sieci)
 • S2 (Grafika menedżerska i prezentacyjna) 

Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin ECDL z 3 modułów potwierdzający uzyskane kwalifikacje. Każdy uczestnik kursu po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną 

6.

KURS RECEPCJONISTY W BRANŻY TURYSTYKI ZDROWOTNEJ ORAZ PROZDROWOTNEJ

Kurs RECEPCJONISTA W BRANŻY TURYSTKI ZDROWOTNEJ I PROZDROWOTNEJ zostanie przeprowadzony dla 32 osób (30 K, 2 M). Całkowity czas trwania kursu to 120 godzin lekcyjnych (15 dni), w tym zajęcia teoretyczno – praktyczne. Program obejmuje między innymi organizację pracy recepcjonisty w uzdrowiskach, hotelach, obsługa klientów, turnusów rehabilitacyjnych, pobytów relaksacyjnych oraz promocję. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje.  

Każdy uczestnik kursu recepcjonista w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej weźmie udział w tematycznie związanym kursie KURS ECDL PROFILE - 3 MODUŁY. Całkowity czas trwania kursu to 72 godziny lekcyjne (9 dni), w tym zajęcia teoretyczno – praktyczne. Dla uczestników kursu Recepcjonista będą to moduły o tematyce:  

 • B1 (Podstawy pracy z komputerem)
 • B2 (Podstawy pracy w sieci)
 • S1 (Użytkowanie baz danych) 

Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin ECDL z 3 modułów potwierdzający uzyskane kwalifikacje. Każdy uczestnik kursu po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną 

7.

STAŻE ZAWODOWE

Wsparcie w postaci stażu skierowane będzie do 44 osób (25 K, 19 M). Celem staży będzie polepszenie umiejętności praktycznych przez Uczestników Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z tematyką szkolenia. Czas pracy Uczestnika Projektu – 8 godzin na dobę (40 godz./tydzień), w przypadku osób niepełnosprawnych 7 i 35 godzin, przez okres 3 miesięcy.  

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie społeczne
 • zdrowotne i NNW
 • badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu 

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/IPD/IS/2019 dotyczące przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania (w tym opracowanie IPD) dla maksymalnie 3 Uczestników Projektu w ramach realizacji Zadania nr 1 oraz na potrzeby prowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy mającego na celu pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia przez Uczestników Projektu i zmianę sytuacji na rynku pracy dla maksymalnie 3 Uczestników Projektu w ramach realizacji Zadania nr 2

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania (w tym opracowanie IPD) dla maksymalnie 3 Uczestników Projektu (łącznie 12 godzin zegarowych) w ramach realizacji Zadania nr 1 oraz na potrzeby prowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy mającego na celu pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia przez Uczestników Projektu i zmianę sytuacji na rynku pracy dla maksymalnie 3 Uczestników Projektu (łącznie 9 godzin zegarowych) w ramach realizacji Zadania nr 2 projektu pn. „Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, nr wniosku o dofinansowanie RPSW.10.02.01-26-0006/17 

Dokumenty do pobrania 
Rozeznanie rynku IPD (plik PDF)
Formularz oferty IPD– Załącznik nr 1 (plik PDF)
Formularz oferty IPD – Załącznik nr 1 (plik WORD)
Rozeznanie rynku PP (plik PDF)
Formularz oferty PP – Załącznik nr 1 (plik PDF)
Formularz oferty PP – Załącznik nr 1 (plik WORD)

Rozeznanie rynku nr 1/IPD/PP/S/2018 dotyczące wynajmu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania (w tym opracowanie IPD) dla maksymalnie 144 Uczestników Projektu w ramach realizacji Zadania nr 1 oraz na potrzeby prowadzenia Kompleksowego i Indywidualnego Pośrednictwa Pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami wspieranej osoby dla maksymalnie 144 Uczestników Projektu w ramach realizacji Zadania nr 2.

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania (w tym opracowanie IPD) dla maksymalnie 144 Uczestników Projektu (łącznie 576 godziny zegarowe) w ramach realizacji Zadania nr 1 oraz na potrzeby prowadzenia Kompleksowego i Indywidualnego Pośrednictwa Pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami wspieranej osoby dla maksymalnie 144 Uczestników Projektu (łącznie 432 godziny zegarowe) w ramach realizacji Zadania nr 2 projektu pn. „Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, nr wniosku o dofinansowanie RPSW.10.02.01-26-0006/17 

Dokumenty do pobrania 

Rozeznanie rynku (plik PDF) >>

Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF) >>

Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik WORD) >>

Harmonogramy 

Harmonogramy IPD

Kosmetyczka w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej
Harmonogram IPD 02.02.2019 - 21.02.2019 - plik do pobrania

Recepcjonistka w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej
Harmonogram IPD 08.02.2019 - 12.02.2019 - plik do pobrania
Harmonogram IPD 09.12.2018 - 18.12.2018 - plik do pobrania
Harmonogram IPD 27.10.2018 - 29.10.2018 - plik do pobrania

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG135
Harmonogram IPD 22.11.2018 - 29.11.2018 - plik do pobrania 
Harmonogram IPD 24.10.2018 - 28.11.2018 - plik do pobrania

Harmonogramy Pośrednictwa Pracy

Kosmetyczka w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej
Harmonogram PP 11.02.2019 - 22.02.2019 - plik do pobrania

Recepcjonistka w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej
Harmonogram PP 21.02.2019 - 22.02.2019 - plik do pobrania

Harmonogram PP 10.02.2019 - 13.02.2019 - plik do pobrania
Harmonogram PP 09.12.2018 - 18.12.2018 - plik do pobrania

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG135
Harmonogram PP 16.01.2019 - 18.01.2019 - plik do pobrania

Harmonogram PP 19.11.2018 - 29.11.2018 - plik do pobrania

Harmonogramy Szkoleń Zawodowych

ECDL Profile
Harmonogram zajęć 21.01.2019 - 31.01.2019 - plik do pobrania
Harmonogram zajęć 09.01.2019 - 29.01.2019 - plik do pobrania

Recepcjonistka w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej
Harmonogram zajęć 21.02.2019 - 15.03.2019 - plik do pobrania
Harmonogram zajęć 19.12.2018 - 18.01.2019 - plik do pobrania

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG135
Harmonogram zajęć 30.11.2018 - 08.01.2019 - plik do pobrania

REKRUTACJA - dokumenty do pobrania

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które:

 • zamieszkują teren województwa świętokrzyskiego
 • są bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • bierne zawodowo tj. bez zatrudnienia lecz niezarejestrowane w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne
 • osoby powyżej 29 roku życia 

Każdy uczestnik projektu może należeć do kilku grup ale minimum do 1 z wymienionych poniżej:

 • kobiety
 • osoby po 50 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niskimi kwalifikacjami
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki 

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.  

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 887 788 051 lub poprzez kontakt mailowy: nowekwalifikacje@crse.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów (do pobrania PDF):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
ZAŁ. NR 1 Formularz zgłoszeniowy
ZAŁ. NR 2 Oświadczenie osoby niezarejestrowanej/zarejestrowanej w urzędzie pracy
ZAŁ. NR 3 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo
ZAŁ. NR 4 Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych
ZAŁ. NR 5 Umowa uczestnictwa w Projekcie
ZAŁ. NR 6 Zobowiązanie Uczestnika Projektu
ZAŁ. NR 7 Oświadczenie Uczestnika Projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych

Regulamin zwrotu kosztów przejazdu
Zał. nr 1 Wniosek o zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną
Zał. nr 2 Wniosek o zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym
Zał. nr 3 Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu
Zał. nr 4 Umowa użyczenia samochodu

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem osoba zależną
Zał. nr 1 Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem osobą zależną
Zał. nr 2 Oświadczenie osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem osobą zależną 

O CRSE

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych.

Efekty naszej pracy:

 • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
 • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych UE,
 • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe UE dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
 • pozyskanie dotacji inwestycyjnych UE dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.

Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.Partner Projektu: Fundacja "EFEKT MOTYLA"

KONTAKT

Biuro Projektu 
ul. Kasztanowa 12/15 
25-555 Kielce 
Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 
Kontakt: 
tel. kom. : 887 788 051
email: nowekwalifikacje@crse.org.pl